Náhradní plnění přinese prospěch Vám i handicapovaným!

Povinný podíl zaměstnanců OZP splníte hravě a bezstarostně odběrem podpůrných služeb v režimu náhradního plnění 2014!

Poradíme Vám, jak na to!

Výklad pojmů

V souvislosti se zaměstnáváním OZP a samotným náhradním plněním existuje v Zákoně o zaměstnanosti, novelizovaném k 1. 1. 21012, mnoho pojmů a zkratek, které Vám zde přiblížíme a zobecníme.

Osoba se zdravotním postižením (OZP)

OZP je fyzická osoba uznaná orgánem sociálního zabezpečení za invalidní. Osoba se zdravotním postižením může být uznána ve třech stupních invalidity, přičemž třetí stupeň je určen pro osoby s těžkým zdravotním postižením. 

Zaměstnávání OZP

Osobám se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce, a proto je uzákoněna povinnost zaměstnávání OZP všem zaměstnavatelům s více jak 25 zaměstnanci. Nebo lze využít jiné alternativní možnosti plnění povinného podílu, a tím nepřímo podpořit zaměstnávání OZP

Zákon o zaměstnanosti (OZP)

Podporu zaměstnanosti zdravotně postižených osob stanovuje Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v Části třetí, povinný podíl je uveden v § 81-84. Zákon byl novelizován roku 2011 a je až dosud v platnosti od 1. 1. 2012. Doplňuje jej prováděcí vyhláška č. 518/2004 Sb.

Povinný podíl

Povinný podíl stanovuje Zákon o zaměstnanosti. Povinnost všech zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více jak 25 zaměstnanců, zaměstnávat OZP ve výši 4 % povinného podílu k celkovému počtu zaměstnanců. 

Prováděcí vyhláška MPSV č. 518/2004 Sb.

§ 15 - 20 prováděcí vyhlášky č. 518/2004 Sb. určují způsob výpočtu přepočteného počtu zaměstnanců a výpočtu plnění povinného podílu.

Roční přepočtený počet zaměstnanců

Průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců se získá ze součtu odpracovaných hodin všech zaměstnanců, včetně přesčasových, plus neodpravovaných v důsledku čerpání dovolené, pracovní neschopnosti, překážek v práci, ošetřování člena rodiny a vše se vydělí celkovým ročním fondem pracovní doby připadající na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu. Výsledky se zaokrouhlují na celá čísla od poloviny směrem nahoru.   

Průměrná měsíční mzda

Průměrná měsíční mzda se vypočítává za I. až III. čtvrtletí kalendářního roku a je vyhlašována MPSV v posledním čtvrtletí. 

Plnění povinného podílu

Plnění povinného podílu lze provést čtyřmi způsoby.

  1. Přímo zaměstnat OZP ve výši 4 % z celkového počtu zaměstnanců
  2. Odebrat výrobky či služby od firem zaměstnávající OZP z více jak 50 %, popř. jim zadat zakázky
  3. Odvést do státní pokladny 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za každou nezaměstnanou OZP
  4. Kombinace bodů 1 - 3

Chráněná dílna

Chráněná dílna je určena pro práci lidí se zdravotním postižením, kteří se zde zabývají výrobou nejrůznějších předmětů. Od 1. 1. 2012 byly chráněné dílny sloučeny s chráněnými pracovními místy. V zákoně se tedy pojem chráněná dílna nevyskytuje, ale ve skutečnosti stále fungují.

Chráněné pracovní místo

Chráněné pracovní místo jasně vymezené místo konání práce, konkrétní náplň práce a je určené pro konkrétního člověka, s konkrétní diagnózou. Úřad práce připsívá na na zřízení chráněného pracovního místa.

Náhradní plnění

Forma náhradního plnění je jedním ze způsobů, jak se ze zákona podílet na zaměstnávání OZP. Namísto přímého zaměstnání OZP odeberete výrobky či služby od firem, které zaměstnávají OZP z více jak 50 %, popř. jim zadáte zakázky ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy (I.-III. kvartál sledovaného roku) za jednoho povinného, avšak chybějícího OZP zaměstnance.

Limit v poskytování náhradního plnění

§ 81 Zákona o zaměstnanosti stanovuje poskytovatelům náhradního plnění limit v dodávání služeb, výrobků či zakázek pro náhradní plnění, a to do maximální výše 36 násobku průměrné mzdy předcházejícího roku za jednoho svého OZP zaměstnance zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.

Odvod státu

Forma finančního plnění je dalším ze způsobů, jak splnit povinný podíl OZP zaměstnanců. Pokud přímo nezaměstnáte OZP a ani neodeberete výrobky či služby (viz. náhradní plnění), zaplatíte do státní pokladny 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy sledovaného roku za každou povinnou, avšak nezaměstnanou OZP. Výši odvodu státu určuje § 82 Zákonu o zaměstnanosti.

Oznámení o způsobu plnění povinného podílu

Vždy za předchozí kalendářní rok musí zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci podat na příslušný úřad práce oznámení o způsobu plnění povinného podílu, a to do 15. 2. V případě nesplnění této povinnosti hrozí zaměstnavateli pokuta až do výše 1 milionu Kč.

Kontaktujte nás!

Odběr služeb pro náhradní plnění 2023 je možné zajistit v kterémkoli kraji České republiky.

Máte-li zájem poptat služby pro náhradní plnění, napište nám.

Užitečné informace

Výklad pojmů

V souvislosti se zaměstnáváním OZP a samotným náhradním plněním existuje v Zákoně o zaměstnanosti, novelizovaném k 1. 1. 2012, mnoho pojmů a zkratek, které Vám zde přiblížíme a zobecníme.

více »

Zaměstnávání OZP v EU

Téměř v každé zemi Evropské unie je nějakým způsobem uzákoněna a uzpůsobena podpora v zaměstnávání zdravotně postižených osob.

více »

Důležité odkazy:

Aktuální znění relevantní legislativy

Perspektiva handicapovaných
je na každém z nás

"Zdravotní postižení je otázkou vnímání. Pokud člověk zvládne dělat jednu věc pořádně, je potřebný."

Martina Navrátilová